Nezáväzná pomôcka pre inšpiráciu RSP, ktoré majú ambíciu  zapracovať náležitostí výročnej správy RSP do Poznámok k účtovnej závierke za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok. (pomôcka nie je oficiálnym dokumentom Odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR ani IA MPSVR SR - národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky)

 

POZNÁMKY

K 31.12.2020

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku

 

 

A.     Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:

 

a)    obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Názov spoločnosti: Patricius.sk s. r. o.

Dátum vzniku: Spoločnosť vznikla dňom zápisu do OR vedeného Okresným súdom Košice I k 04.05.2017.

Sídlo: Rastislavova 100, 040 01 Košice – mestská časť Juh

 

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, zmenila / nezmenila*adresu prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii.

 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP):integračný / sociálny podnik bývania / všeobecný RSP*                                                                                    

Dátum priznania štatútu: 01.01.2020

§ podľa

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti:    

poradný výbor/demokratická správa*

Dátum zriadenia poradného výboru / demokratickej správy-splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b)zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení (zákon o SE):..................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Spôsob kreovania poradného výboru: dočasné menovanie/voľby*

RSP má / nemá* vypracovaný interný dokument pre poradný výbor.

Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: ............................................

RSP má / nemá* vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru

Počet členov poradného výboru k 31.12.2020

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2020.:

 

1)      Ing. Andrea Knišová

2)      Michal Laubert

3)      Ing. Martin Cichý

Zloženie orgánov RSP:

Ing. Andrea Knišová – spotrebiteľka tovaru, členka neziskovej organizácie

Michal Laubert – zamestnanec

Ing. Martin Cichý – občan obce s trvalým pobytom

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nastali / nenastali* žiadne zmeny v zložení jeho orgánov.

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, mal / nemal* vyhlásený konkurz na majetok, bolo / nebolo* voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo bol / nebol* zrušený konkurz pre nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky je / nie je* v reštrukturalizácii a je/ nie je* v likvidácii.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, splynul / nesplynul* alebo sa zlúčil / nezlúčil* s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa rozdelil / nerozdelil*.

 

 

b)    opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Predmety činnosti RSP:

4751 – Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach.

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, menil / nemenil* predmety činnosti.   

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky prospešnej služby v oblasti:

-       poskytovanie zdravotnej starostlivosti a/alebo

-       poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť a/alebo

-       tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a/alebo

-       ochrana ľudských práv a základných slobôd a/alebo

-       vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a/alebo

-       výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby a/alebo

-       tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva a/alebo

-       služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti a/alebo

-       zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu a/alebo

-       poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby vo vyššie uvedených oblastiach*

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu  spoločnosti je najmä: zamestnavanie osôb so zdravotným postihnutím.

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu:

Počet osôb so zdravotným postihnutím.

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, zmenil / nezmenil* merateľný pozitívny sociálny vplyv.

V prípade integračného podniku:

-     percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE,

resp. znenie v zmysle základného dokumentu, ak je % záväzok vyšší ako stanovuje zákon o SE v § 12 ods. 2.

Záver:

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil / nesplnil* hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV).

 

Príklad:

 

V prípade integračného podniku - prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb

                                                                                                                                                                               

1 - 12 mesiac

stav ku koncu mesiaca

% zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v TPP

% záväzku, ktorým RSP integračný meria dosiahnutie hlavného cieľa merateľný PSV splnený / nesplnený

1

67 %

áno

2

67 %

áno

3

67 %

áno

4

67 %

áno

5

67 %

áno

6

67 %

áno

7

50 %

áno

8

50 %

áno

9

50 %

áno

10

50 %

áno

11

50 %

áno

12

50 %

áno

 

Záver:

RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka.  

 

c)    počet zamestnancov účtovnej jednotky

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 3,5.

2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 3.

-     z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca: 1.

               V prípade RSP, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, RSP plnil / neplnil* podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch.                                                                                                                                                              

d)    účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e)    právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka je zostavená v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.

f)     dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 31.03.2020.

 

B.     Zrušené s účinnosťou od 31. decembra 2013.

 

C.     Informácie o konsolidovanom celku:

 

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

 

D.     V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

a)    použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov.

      RSP je / nie je* povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom.

      Povinnosť auditu u RSP vzniká, ak:

1.      príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200.000 € alebo

2.      všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500.000 €

b)    údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

RSP získal nasledujúci majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov:

Popis majetku

Spôsob nadobudnutia, resp. typ podpory

zostatková cena k dátumu vyradenia / prevodu/ k 31.12.

Vyradený z obchodného majetku ku dňu:

Prevedený na iný RSP áno / nie

Prevedený na inú spoločnosť ako RSP              áno / nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)    údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,

RSP sa v zmysle § 5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% / viac ako 50% a menej ako 100% * zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV.

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, menil / nemenil* %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.

d)    výnosoch,

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka využil/ nevyužil* servisné poukážky

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka využil / nevyužil* zníženú sadzbu DPH (10%)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka využil / nevyužil* výhody pri verejnom obstarávaní

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka prijal/ neprijal* verejné prostriedky (ak nešlo  o plnenie podmienky podľa § 17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku.

e)    nákladoch,

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil / neplnil* obmedzenia v zmysle § 24 odsek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku nepresiahli:

1)     5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov  RSP a zároveň

2)      3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom

3)     suma najvyššej mzdy prekročila / neprekročila* 5-násobok sumy najnižšej mzdy

(podmienky musia byť dodržané kumulatívne)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, presiahol / nepresiahol* obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase  plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia).

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vyplácal/ nevyplácal* mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri  poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.)

f)     daniach zpríjmov,

RSP vyhlasuje, že využil/ nevyužil  úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.

g)    údajoch na podsúvahových účtoch: nemá náplň.

h)    iných aktívach a iných pasívach: nemá náplň.

i)      spriaznených osobách:

RSP odoberal / neodoberal* v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na odoberanie tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE.

RSP dodával / nedodával* v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na dodávanie tovarov a služieb závislej osoby, ktorá je právnickou osobou a nie je RSP v zmysle §24 odsek 6, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE.

RSP odoberal/ neodoberal* v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je fyzickou osobou. RSP splnil / nesplnil* obmedzenie obchodovania v zmysle § 24 odsek 7 zákona o SE.

RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vzal / nevzal*úver alebo pôžičku od závislej osoby.

j)      skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia: nemá náplň.

k)    prehľade zmien vlastného imania: hodnota vlastného imania spoločnosti sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšila.

l)      prehľade peňažných tokov.

 

E.     Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

 

a)    Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu  nepretržitého predpokladu pokračovania vo svojej činnosti,

b)    Spoločnosť nezmenila v priebehu roka účtovné metódy ani zásady. Uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade s právnymi predpismi platnými v SR.

c)    spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na

1.      dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: Obstarávacia cena,

2.      dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: Obstarávacia cena,

3.      zásoby obstarané kúpou: Obstarávacia cena,

4.      pohľadávky: Menovitá hodnota,

5.      krátkodobý finančný majetok: Menovitá hodnota

6.      časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: Menovitá hodnota

7.      záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:  Menovitá hodnota

8.      časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: Menovitá hodnota

9.      daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“): Menovitá hodnota

d)    tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy: Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku .Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Samostatné hnuteľné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako 1700 €.

e)    dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: nemá náplň.

f)     oprave  významných  chýb  minulých  účtovných  období  účtovanej  v bežnom  účtovnom  období    s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov: nemá náplň.

 

F.      Informácie o údajoch vykázaných na  strane aktív súvahy:

 

a)    dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

1.      prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa ocenenie tohto majetku na konci bežného účtovného obdobia:

-         Osobné motorové vozidlo Hyundai Tucson: OC 17 808,33 €

-         Osobné motorové vozidlo Suzuki sx4: OC 3 500 €

2.      prehľad oprávok  a opravných  položiek  podľa  jednotlivých  zložiek  dlhodobého  majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek na konci bežného účtovného obdobia:

-         Oprávky k 31.12.2020 MV Hyundai Tucson: 8904 €

-         Oprávky k 31.12.2020 MV Suzuki sx 4: 1314 €,

3.      prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na konci účtovného obdobia:

-         ZC motorového vozidla Hyundai Tuscon: 8904,33 €

-         ZC motorového vozidla Suzuki sx 4: 2186 €

b)    spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – nemá náplň

c)    dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – nemá náplň

d)    dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke – nemá náplň,

e)    nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva – nemá náplň,

f)     majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty – nemá náplň,

g)    údajoch, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku– nemá náplň,

h)    výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie– nemá náplň,

i)      štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnení v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná jednotka v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej materskou účtovnou jednotkou, uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, výška vlastného imania a výsledkoch hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky– nemá náplň,

j)      obstarávacej cene zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy  na  začiatku  bežného  účtovného  obdobia,  prírastky,  úbytky  a  presuny  tohto  majetku    v obstarávacej cene počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného  obdobia – nemá náplň,

k)    opravných položkách podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, zmeny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia – nemá náplň,

l)      zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – nemá náplň,

m)  dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – nemá náplň,

n)    ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania – nemá náplň,

o)    opravných položkách k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania – nemá náplň,

p)    zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať – nemá náplň,

q)    zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj – nemá náplň,

r)     tvorbe, zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania – nemá náplň,

s)    hodnote pohľadávok z obchodného styku – 11 919,51 €

t)     hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia – nemá náplň,

u)    hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať – nemá náplň,

v)    odloženej daňovej pohľadávke, pričom sa uvedie opis jej vzniku – nemá náplň,

w)   významných zložkách krátkodobého finančného majetku

-         Stav hotovosti k 31.12.2020: 194,11 €,

-         Stav bankových účtov k 31.12.2020: 32 712,81 €

x)    opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania – nemá náplň,

y)    krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s nim nakladať– nemá náplň,

z)    za) ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

zb) vlastných akciách – nemá náplň,

zc) významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

-         381 Náklady budúcich období: 161,93 €

zd) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa – nemá náplň

 

G.    Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

 

a)    vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie:

1.      Základné imanie 5000 €

2.      rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období – Zisk v sume 708,61 z roku 2019 bol preúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk vo výške 3765,73 € , z ktorého 100 % po zdanení použil v zmysle základného dokumentu nasledovne:

                            i.          na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb,

                           ii.          na doplnenie rezervného fondu,

                          iii.          na uhradenie neuhradenej straty z minulých období do sumy daňovej straty(ak ide o registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv výlučne nehospodárskou činnosťou, môže týmto spôsobom použiť zisk najdlhšie počas piatich rokov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku),

                         iv.          na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu

3.      prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, uvádza sa aj súčet ziskov a strát:

428 Nerozdelený zisk minulých rokov – 5127,71 €

 

b)    jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na konci účtovného obdobia – rezervy na dovolenku – 192,30 €,

c)    výške záväzkov z obchodného styku – 8143,43 €

d)    štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy:

1.      daňové záväzky a dotácie: 2320 €

2.      záväzky voči zamestnancom a soc. poistenia: 2924 €

3.      ostatné krátkodobé záväzky: 10 411 €

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, mal / nemal* nedoplatky poistného na     povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad.

e)    hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia – nemá náplň,

f)     spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku – nemá náplň,

g)    záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na konci účtovného obdobia: 266,32 €

h)    vydaných dlhopisoch, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť – nemá náplň,

i)      bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach:

-         dlhodobý bankový úver: 32 568 €

-         spotrebný úver na auto: 7938,90 €

j)      významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období – nemá náplň,

k)    významných položkách derivátov – nemá náplň,

l)      majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia – nemá náplň,

m)  majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu – nemá náplň,

 

H.     Informácie o výnosoch:

 

a)    sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých  typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:

-         602 – Tržby za služby, sprostredkovanie predaja: 25 461,37 €,

-         604 --Tržby z predaja tovaru: 105 108,22 €

b)    zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary – nemá náplň,

c)    opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov – nemá náplň,

d)    opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

-         648 Výnosy z prijatých dotácií UPSVaR: 29 806,18 €

e)    opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov – nemá náplň,

f)     suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis – nemá náplň,

 

I.        Informácie o nákladoch:

 

a)    náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru: 51 772,18 €

b)    suma významných položiek nákladov na spotrebu materiálu, energií: 9466,14 €

c)    suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby: 45 584,46 €

d)    suma významných položiek osobných nákladov: 40 894,71 €

e)    suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti: 1338,96 €

f)     opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

-         úroky z poskytnutého úveru Tatra Banka a. s.: 252,48 €,

-         Bankové poplatky za vedenie účtu: 135,80 €,

g)    opis a suma položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období – nemá náplň,

h)    opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia individuálnej účtovnej závierky, súvisiace audítorské služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou – nemá náplň.

 

J.      Informácie o splatnej dani z príjmov:

a)    suma 21 % splatnej dane z príjmov splatnej k 31.03.2021: 1365, 73 €.

 

K.     Informácie o podsúvahových účtoch – nemá náplň.

 

L.      V časti o iných aktívach a iných pasívach sa uvádzajú tieto informácie:

a)    opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku1cb), z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne – nemá náplň,

b)    opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám – nemá náplň

 


c)    opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky – nemá náplň.

 

M.    V časti o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky sa uvádzajú informácie o

 

a)    výške priznaných odmien za účtovné  obdobie pre  členov štatutárneho  orgánu, dozorného  orgánu a iného  orgánu  účtovnej  jednotky  z dôvodu  výkonu  ich  funkcie  vrátane  plnení  vyplývajúcich     z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány – v roku 2020 neboli vyplatené žiadne odmeny.

b)    výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky ,a to v členení za jednotlivé orgány – neboli poskytnuté žiadny záruky.

c)    pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

 – neboli poskytnuté žiadny pôžičky.

d)    hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

 – nemá náplň.

e)    celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú – nemá náplň.

 

N.     V časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa uvádzajú tieto informácie:

 

a)    zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uvedenými v časti L. písm. b) – neprebehli obchody medzi spriaznenými osobami.

 

O.    Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

-         uvedené skutočnosti nenastali.

  

P.     V časti o prehľade zmien vlastného imania sa uvádza stav vlastného imania na začiatku bežného účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia a dôvody zmien v členení na

 

a)    základné imanie zapísané do obchodného registra – 5 000 €

b)    ostatné kapitálové fondy – stav k 01.01.2020 bol 89 € a k 31.12.2020 bol 266 €.

c)    nerozdelený zisk minulých rokov – stav k 01.01.2020 bol 654 € a k 31.12.2020 bol 1 362 €

d)    účtovný zisk – 3 766 € po zdanení

 

R.     V časti o prehľade peňažných tokov sa uvádzajú informácie o

 

a)    peňažných tokoch, ktorými sú príjmy a výdavky peňažných prostriedkov a prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov, pričom

1.      peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami

-         stav hotovosti: 194,11 €

-         stav bankových účtov: 32 712,81 €

 

 

 

 

RSP malo v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nasledujúce príjmy v členení podľa zdrojov:

b)    použitých zásadách prijatých na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v bežnom účtovnom období – nedošlo k zmene zásad.

c)    o zmenách  použitých  zásad  na  určenie  obsahovej  náplne  a štruktúry   peňažných  prostriedkov  a peňažných ekvivalentov oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu – nedošlo k zmene účtovných zásad.

d)    peňažných  tokoch  z prevádzkovej   činnosti,   ktorými      najmä   peňažné   toky,   ktoré   súvisia s predmetom podnikania účtovnej jednotky a spôsobujú vznik zisku alebo straty, napríklad

1.      príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb, vrátane prijatých preddavkov – 130 569,59 €

2.      príjmy z poplatkov za priemyselné práva a autorské práva, z provízií a ďalšie príjmy vzťahujúce sa k výnosom z bežnej činnosti – 0 €

3.      výdavky na úhrady za dodávky materiálu, tovaru a externých služieb, vrátane zaplatených preddavkov

– 106 822,78 €

4.      výdavky na zamestnancov, napríklad mzdy a odmeny a výdavky platené v mene zamestnancov, napríklad na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a preddavky na daň z príjmov, odvádzané za zamestnancov – 40 894,71 €

5.      výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, s výnimkou takýchto výdavkov za investičnú činnosť a finančnú činnosť – 1 365,73 €

6.      príjmy a výdavky zo zmlúv, ktorých predmetom je uplatnenie práva kúpy alebo predaja, ktoré je určené na predaj alebo na obchodovanie – 0 €

7.      príjmy a výdavky z nákupu a predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie – 0 €

8.      príjmy z pôžičiek a úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania – 0 €

e)    použitej metóde vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti – priama metóda vykazovania peňažných tokov.

f)     peňažných tokoch z investičnej činnosti – nemá náplň

g)    peňažných tokoch z finančnej činnosti – nemá náplň


1d) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006)§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.

 

 

S.    V  prehľade  peňažných   tokov   sa   pri   použití   priamej   metódy   vykazovania   peňažných   tokov  z prevádzkovej činnosti môžu uvádzať jeho položky v takomto usporiadaní a s týmto označením:

 

Označenie                   Obsah

položky                        položky

 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti             

A.1.                       Príjmy z predaja tovaru(+)  105 108,22 €

A.2.                       Výdavky na nákup tovaru(-) 51 772, 18 €

A.3.                       Príjmy z predaja vlastných výrobkov(+) 0 €

A.4.                       Príjmy z predaja služieb(+) 25 461,37 €

A.5.                       Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok(-) 9 466,14

A.6.                       Výdavky na služby(-) 45 584,46 €

A.7.                       Výdavky na osobné náklady(-) 40 894,71 €

A.8.                       Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) 471,58 €

A.9.                       Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie(+) 0 €

A.10.                     Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie(-) 0 €

A.11.                     Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+) 0 €

A.12.                     Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo  na obchodovanie(-) 0 €

A. 13.                    Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti(+) 0 €

A.14.                     Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti(-) 0 €

A.15.                     Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov(+) 29 806,18 €

A.16.                     Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú  osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov(-) 6 667 €

.                             Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A.1. ažA.16.) 5 520 €

A.17.                     Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností(+) 0 €

A.18.                     Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností(-) 252,48 €

A.19.                     Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností(+) 0 €

A.20.                     Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností(-) 0 €

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.20.) 5 267,52 €

A. 21.                    Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností(-/+) 1 365,73 €

A.22.                     Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) 0 €

A.23.                     Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(-) 0 €

A.                                  Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. ažA.23.) 3 901,79 €

 

 

 

 

 

Označenie           Obsah

položky                položky

 

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1.                       Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1.8.) 0 €

C.1. 1.                   Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov(+) 0 €

C.1. 2.                   Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou(+) 0 €

C.1. 3.                   Prijaté peňažné dary(+) 0 €

C.1. 4.                   Príjmy z úhrady straty spoločníkmi(+) 0 €

C.1. 5.                   Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov(-) 0 €

C.1. 6.                   Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(-) 0 €

C.1. 7.                   Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou(-) 0 €

C.1. 8.                   Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania(-) 0 €

C.2.                       Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2.10.) - 135,80 €

C.2. 1.                   Príjmy z emisie dlhových cenných papierov(+) 0 €

C.2. 2.                   Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov(-) 0 €

C.2. 3.                   Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti(+) 0 €

C.2. 4.                   Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti(-) 135,80 €

C.2. 5.                   Príjmy z prijatých pôžičiek(+) 0 €

C.2. 6.                   Výdavky na splácanie pôžičiek(-) 0 €

C.2. 7.                   Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o  kúpe prenajatej veci(-) 0 €

C.2. 8.                   Príjmy  z ostatných  dlhodobých   záväzkov   a krátkodobých  záväzkov  vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov(+) 0 €

C.2. 9.                   Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov(-) 0 €

C.3.                       Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností(-) 0 €

C.4.                       Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností(-) 0 €

C.5.                       Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti(-) 0 €

C.6.                       Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti(+) 0 €

C.7.                       Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností(-) 0 €

C.8.                       Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť(+) 0 €

C.9.                       Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť(-) 0 €

C.                                   Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C.9.) -135,80 €

D.                                   Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B +C) 3765,99 €

E.                                   Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia(+/-)2    1 735,96 €

F.                                   Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(+/-)2   32 906,92 €

G.                                  Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(+/-)2  0 €

H.                                   Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(+/-)2. 32 906,92 €

 

 

 


1e) Sekcia C prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostavené dňa:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Schválené dňa:

 

 

 

 

Vysvetlivky k prehľadu peňažných tokov

 

1     Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a finančného majetku uvedeného v položke B. 3. sa zisťujú

a.      netto spôsobom, pri ktorom sa z účtov peňažných prostriedkov zisťujú skutočné výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku nákupom alebo vlastnou činnosťou,

b.      brutto spôsobom, pri ktorom sa výdavky na obstaranie dlhodobého majetku obstaraného kúpou alebo vlastnou činnosťou upravujú o zmenu stavu preddavkov poskytnutých na obstaranie dlhodobého majetku a o zmenu stavu záväzkov súvisiacich s obstarávaním dlhodobého majetku.

 

2     Údaje na vykázanie stavov v častiach E., F., G., H. sa zisťujú z účtovníctva v súlade s vnútorným predpisom účtovnejjednotky.

 

3     Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtových skupín 60 až 67 a na účtoch 697 a 698 a nákladov účtovaných na účtoch účtových skupín 50 až 57 a na účtoch 597 a 598. Zisk sa vykazuje so znamienkom plus (+) a strata so znamienkom mínus(-).

 

4     V položke sa vykazujú účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, o ktorých sa účtuje na účte551.

 

5     V položke sa vykazuje zostatková cena účtovaná pri likvidácii majetku alebo prevode majetku podľa osobitných predpisov, o ktorej sa účtuje na účte 551, zostatková cena darovaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, o ktorej sa účtuje na účte 543, zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná v dôsledku manka alebo škody na účet549.

 

6     Údaj sa vykazuje z účtu 557, pričom konečný stav tohto účtu sa pripočítava a z účtu 657, pričom konečný stav tohto účtu saodpočítava.

 

7     Údaje sa vykazujú z účtov účtovej skupiny 45, pričom zmena stavu rezerv sa vykazuje ako rozdiel konečného zostatku účtov účtovej skupiny 45 a začiatočného stavu účtov účtovej skupiny 45. Kladný rozdielsa vykazujeso znamienkom plus (+) a záporný rozdiel so znamienkom mínus (-). Položka sa zisťuje aj z nákladových účtov, na ktorých sa účtovalo o tvorbe a zrušení rezervy. Vplyv účtovných prípadov účtovaných ako krátkodobé rezervy sa v položke nezohľadní. Údaje z nákladových účtov, na ktorých sa účtovalo o tvorbe rezervy sa pripočítavajú a údaje z nákladových účtov, na ktorých sa účtovalo o zrušení rezervy sa odpočítavajú a výsledok sa vykazuje s príslušným znamienkom.

 

8     Údaje sa vykazujú z účtov 505, 547, 553, 565 a príslušných účtov účtovej skupiny 61. Údaje z výsledkových účtov, na ktorých sa účtovalo o tvorbe opravnej položky sa pripočítavajú. Údaje z výsledkových účtov, na ktorých sa účtovalo o zúčtovaní opravnej položky z dôvodu čiastočného alebo úplného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku a údaje z príslušných súvahových účtov, na ktorých sa účtovalo o zúčtovaní opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva sa odpočítavajú, pričom výsledok sa vykazuje s príslušnýmznamienkom.

 

9     Údaje sa vykazujú z účtov účtovej skupiny 38. V položke sa nezohľadňujú účtovné prípady časového rozlíšenia nákladových úrokov a výnosových úrokov, výnosov z dividend a iných podielov na zisku a nákladov a výnosov výnimočného rozsahu alebo výskytu. Osobitne sa zohľadňujú účty majetku 381, 382, 385, pri ktorých sa vykazuje zmena ich stavu s opačným znamienkom a účty záväzkov 383, 384, pri ktorých sa vykazuje zmena stavu s príslušnýmznamienkom.

 

10   Údaje sa vykazujú z príslušného účtu účtovej skupiny66.

 

11   Údaj sa vykazuje z účtu562.

 

12   Údaj sa vykazuje z účtu662.

 

13   Údaj sa vykazuje z tej časti účtu 663, ktorá bola vyčíslená ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 14 Údaj sa vykazuje z tej časti účtu 563, ktorá bola vyčíslená ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 15 Údaj sa vykazuje ako súčet rozdielov účtov 641 a 541 a príslušnej časti účtov 661 a561.

16 Pri  výpočte  zmeny  stavu  položiek  pracovného   kapitálu,   ktoré   majú  charakter  majetku,  sa   sledujú   na analytických účtoch údaje vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť účtovnej jednotky. Zmena stavu pohľadávok, zásob a krátkodobého finančného majetku sa vykazuje ako rozdiel konečného zostatku a začiatočného stavu príslušných analytických účtov a výsledok sa vykazuje s opačným znamienkom. Zmena stavu záväzkov sa vykazuje ako rozdiel konečného zostatku a začiatočného stavu príslušných analytických účtov a výsledok sa vykazuje s príslušným znamienkom.

 

Príloha č. 4 k opatreniu 4455/2003-92

 

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

 

1.    Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 164,26.6.2009).

 

2.    Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318,17.11.2006).

 

3.    Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1) v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/605/EHS z 8.novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,  17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu        a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 164,26.6.2009).

 

4.    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182,29.6.2013).

 

 

 

 

 

 

1ca) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11.9. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008, (Ú. v.  EÚ L 97, 9.4.2008), Nariadenie  Komisie (ES) č. 1126/2008    z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008) v platnom znení.